Sản phẩm

Dùng cho gỗ Laminate

KR-560

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F
D4 (EN204/
205)
Non-4VOC
Reach
Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản

KR-560MQ

Đặc tính
Dòng căn bản
(Có thành phần chất rắn cao)
Chứng nhận
F
D4 (EN204/
205)
Non-4VOC
Reach

KR-134

Đặc tính
Dòng căn bản
(Có thành phần chất rắn cao)
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-7800

Đặc tính
Dùng cho các loại Gỗ hiếm
Chứng nhận
F
Non-4VOC

Dùng cho gỗ Ghép thanh

KR-F502H

Đặc tính
Sản phẩm có Độ nhớt cao
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-F502

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F
Non-4VOC

Dùng cho gỗ Ván ép

KR-MX3

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-M21

Đặc tính
Dòng cao cấp
Chứng nhận
F
Non-4VOC

Dùng cho gỗ Lắp ráp

KR-1590

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-880

Đặc tính
Dòng căn bản
(Có thành phần chất rắn cao)

KR-EP01A/B

Đặc tính
Nhựa Epoxy

Dùng cho tấm gỗ Veneer

KR-150

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-355

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-190H

Đặc tính
Dòng dùng chung cho Tấm gỗ
Chứng nhận
F
Non-4VOC

Dành cho Công nghiệp làm giấy

KR-210

Đặc tính
Giấy / Giấy
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-220

Đặc tính
Giấy / Olephine
Chứng nhận
F
Non-4VOC

KR-667

Đặc tính
Dòng căn bản
Chứng nhận
F

Sản phẩm khác

KR-ER20

Đặc tính
Keo Formldehyde Catcher
Hình thể
Dạng lỏng

KR-04 AND 05

Đặc tính
Nóng chảy
Hình thể
Dạng viên

CHẤT BẢO QUẢN

Đặc tính
Dùng cho Gỗ cao su
Hình thể
Dạng bột / Dạng lỏng

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bạn cần thêm thông tin.